Cân Sàn Điện Tử A9P

THÔNG SỐ KỶ THUẬT:

– Cân Điện Tử A9P – (500Kg x 0.2Kg)

– Cân Điện Tử A9P – (1Tấn x 0.5kg)

– Cân Điện Tử A9P – (2Tấn x 0.5kg)

– Cân Điện Tử A9P – (3Tấn x 0.5kg)

– Cân Điện Tử A9P- (10Tấn x 2kg)

– Cân Điện Tử A9P – (15Tấn x 1kg)

Ms. Nhân - 0988 345 321